REGLEMENT

 

 1. De actie « Senseo for Students » (hierna « de actie » genoemd) wordt georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV, met maatschappelijke zetel te : Buro & Design Center – Esplanade 1, P.O. Box 18 – B-1020 Bruxelles, België – BTW BE0401.288.505 – RPR Brussel (hierna « de organisator » genoemd).

 2. De actie loopt vanaf 04/10/2023 tot 27/03/2024.

 3. Op vertoon van een geldige studentenkaart van een universiteit of hogeschool, kan je tijdens de aangegeven momenten een gratis Senseo® machine ontvangen op de aangegeven locaties/dagen. Elke natuurlijk persoon die studeert aan een universiteit of hogeschool mag deelnemen aan de actie, met uitzondering van de werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd. Elke student dient zelf zijn/haar toestel met zijn/haar eigen studentenkaart te komen afhalen. Het afhalen kan niet door iemand anders uitgevoerd worden, zelfs indien deze persoon een geldige studentenkaart van een andere persoon kan voorleggen.

 4. Er zijn in totaal 5000 Senseo® koffiemachines beschikbaar voor de volledige actie. Er zijn minimum 1000 machines per actiedag beschikbaar op de locatie. Zodra deze allemaal verdeeld zijn, stopt de actie (op=op principe).

 5. De deelname aan de actie is gratis en verplicht de deelnemer er in geen geval toe om eender welk product of dienst aan te schaffen. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de actie en dus ook maar maximum 1 machine ontvangen op vertoon van een geldige studentenkaart van een universiteit of hogeschool.

 6. Jacobs Douwe Egberts en alle personen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de actie, hebben het recht om te weigeren een machine te overhandigen wanneer de deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden van de actie. Er kan niet bij JDE, Senseo of de uitvoerende partijen gereclameerd worden indien een deelnemer om welke reden dan ook geen apparaat heeft ontvangen terwijl hij/zij aanwezig was en daarnaar heeft gevraagd. Het aanwezige personeel is niet gemachtigd om toezeggingen tot nazending te doen.

 7. De ontvangen kleur van het apparaat is finaal. Het sampleteam zal niet ingaan op verzoeken om een specifieke kleur te overhandigen, noch op een verzoek tot omruiling in een andere kleur.

 8. Elke deelnemer krijgt het wettelijk recht op garantie op zijn toestel door middel van een toegevoegd document dat de start van de garantieperiode aanduidt.

 9. De organisator behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de actie te wijzigen, in te korten of te annuleren in geval van overmacht of enige andere onvoorziene gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft, en dit zonder dat de deelnemers of andere betrokken personen schadevergoeding kunnen eisen. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om deelnemers uit te sluiten die zich niet aan deze regels houden, voornamelijk in geval van verdenking van bedrog of fraude tijdens de deelname aan de actie, met inbegrip van diegenen die vereist zijn door onvoorziene elementen of situaties, zonder de mogelijkheid van verhaal door laatstgenoemden. De organisator staat niet garant voor de bruikbaarheid, kwaliteit of adequaatheid van de gekregen goederen voor welk doel dan ook. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door de gekregen goederen in kwestie, noch voor enige kosten of uitgaven in verband met de toekenning of het gebruik van een gekregen goed.

 10. Noch de organisator, noch iemand van zijn personeel, noch enige derde op wie hij een beroep doet voor deze actie kan aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die voortvloeit uit de organisatie van deze actie, met inbegrip van deelname aan deze actie. Indien, in geval van overmacht of als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle, de actie moet worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd, zal de organisator in geen geval aansprakelijk zijn voor schade.

 11. Elke deelnemer aan de actie wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen. Deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit volledige reglement door de deelnemer en elk besluit genomen door de organisatoren om het goede verloop van de actie te verzekeren.

 12. Het huidig reglement is opgesteld conform de Belgische wet. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit dit reglement, meer bepaald wat betreft de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering, zijn de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.